tdtdtdt d tdtdtdt
FtTtK
'TELJES*EGYETEMES FEJLESZTÉSI KÖZPONT, F.T.K
WORLD UNIVERSAL CENTER / "KINGDOM" OF TOTAL DEVELOPMENT, C.T.D
for culture, science, education, philosophy, wisdom, technic; harmonization, integration, new creation, mm.

'A TELJES/EGYETEMES KULTÚRA TELLUSZI VILÁG EGYETEME'
TELLUSIAN WORLD UNIVERSITY CENTER OF TOTAL CULTURE, WUTC ('Wuni')
English (En) >>

Svenska, (Sv)
>>

Romãnã, (Ro)
>>

__Other languages soon__
World University- Képzés:
• szakok/Karok,
tudományok
• kurzusok,
szemináriumok
• tanácsadás-
szolgáltatás >>>
Nyári kurzusok,
táborok
>>
Tanulmányi pályázatok
és ösztöndíjak
>>
Tanulmányok
>>
Hírlevelek és
felvilágosító írások
>>
Worlduniversity-
Konferencia
>>

Integratios Központ
>>
• Hagyományok Háza >>
ITEK-Archivum >>
WUNI'-Praktizálás
>>Tevékenység Archivum
Soknépi_KULTURBÁL
Lundban >>
• Népzene-és Néptánc
együttes
>>
• VENYIGE Lundban
>>

Az ETKC & V_Akadémia >>
• ITEK-, TEKIA WUTECS
>>
Fejlesztési Rendszer
>>
Az ETKC_Ajánlatai
>>
Felvétel, Feltételek
>>
• Beiratkozási lap
>>
ETNOKULTÚRA
AkADÉMIA
>>
• Tevékenységek
>>
• 'VENYIGE'
>>
• Zene & Tánc Akadémia
>>
• Fodor B. Adalbert
>>
Lundi Magyar:
• KulturFórum
>>
• Ághegy-Liget Társaság
>>
• Forrás Együttes
>>
• Integráció-Központ
>
>
Transylvania - Multikultúrális Egyesület >>• Happiness Consulting >>
• Human-Academy >>About C.T.D/F.T.K:
I.T'E.K,
TEKIA

W.U.T.E.C.S

Academia
ETHNOKULTURA

Kulturhumanova
Music & Dance Academy
Adalbert B. Fodor
- worlduniversity-sciences
Educational-, Development
System, C.T.D-Model®
Studies & Development
possibilties
INTEGRATIONCENTER
News, Actualities, Activities
Possibility to subscribe
for Newsletter
Are You in any form
intrested of
Worlduniversitycenter's
offers?

Please go to
CONTACT site for more
information
>>F.T.K / C.T.D:
- a Teljes-Emberi
Megvalósulás
legbíztosabb -
mindenki számára
alkalmas -
Útja,
itt a
Földön.

Hallottál
egy
teljesen
ùj
egyetemes-
bölcsesség
tantól
vezérelt,
világszínten
egyedi,
teljes-
fejlesztési
rendszerrôl?
- és olyan
tanokról,
mint pld. a
Teljességtan,

T_Világ-
egyetemtan,
valamint
olyan
módszerekrôl
mint
T_ Harmonizálás
és
T_Kreatívitás....AZ EGYETEMES
KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS
ÚTJA, (EKTU).
Fodor Béla Adalbert


Idézetek a szerzô összefoglaló
szövegébôl:

"Az univerzális evolúciós
spirál mozgásába integrálódott
Tellusz-'Csillag'-Házunk és összlakósságának mindenkori életében, de különösen az azt
bírtokoló ember életében fontos szerepe volt és van a kultúrának és a kulturalizálódási irányok megválasztásának a teljesföldi evolúciós elõrehaladás elõsegítését biztosító élet-, kultúr-, ökológia egyensúly-oszlop megteremtésében
és fentartásában, mely kultúrevolúciós folyamatban - jelenleg - a legfelelõsebb,
Itt a Földön, a teljesföldi
kulturalizálódási folyamat(a) élén
álló és ezt befolyásoló EMBER,
akinek a fejlõdése és elõrehaladása
szintén szorosan összefügg a
kulturális-mûvészeti alkotási- és fogyasztási folyamatban megteremtõdõ élet-, kulturális-,
ökológiai - és különösen annak tudati - tartalmával, melynek alakításában és fejlesztésében igen fontos jelentõségû, fõként
Ma, a mai földi teljestovább-
kultúralizálódás iránya, színtje és minõsége...'
...A földi kulturalizálódási (új) irányoknak, utaknak a megválasztása kölönféle megnyilvánulásokban, mint például külömbözõ kulturális megmozdulásokban, mozgalmakban jutott és jut kifejezésre és megvalósulásra, melyek szintén szoros okozati viszonyban vannak az ember élet-, kuturális tartalmával és a planetáris plurietnikai élet-,
kulturális-, ökológiai töltés-tartalom többdimenziós egészével.
Egy ilyen kulturális megmozdulás
a Földpont Kárpátmedencei magyar indítékú, de fokozatosan nemzetközivé szélesedett népzene
és néptáncközpontú TÁNCHÁZ-mozgalma, mely nevét és formai-tartalmi forrás-mintáit a még élõ hagyományos euró-erdélyi (zene és tánc)-kultúra "táncház"-hagyományaiból merítette...
..."A könyv/tanulmány három
részében tárgyalt táncház-témakör többdimenziós hologram-mozaikszerû téma-tárgyalásban kerül az olvasó
elé, ahol a bevezetõ könyvrész
(1) egy új - többtudományi ismereteket integráló egyesített - tudomány, éspedig az alkalmazott totáletnokulturológia (inkl.
totalógia v. teljességtan, kvant-humanizmus, kvantkulturológia, episztemológia, antropológia, [nép]élet-tudomány, kozmológia,
ökológia stb.) szellemébenvaló új elméleti megalapozás, új alapmódszer és táncház-
(mozgalom)-témakifejtés.
És mindezek kihangsúlyozott
Földi-egyetemes fontossága kapcsán tárul ki egy egyszerûbb és metafórikus,táncházas közösségi és közelségi otthonos hangvételben,
de ugyanakkor egy kitartóan feszes táncházas-tudati tartásba- harmónizálódással
- az erdélyi táncház-mozgalom és (2) abban egyik oszloposan integrálódott táncháza és
táncházegyüttese, a székelyudvarhelyi táncház és
Venyige-táncház együttes táncház-építési és megtáncházasodási, valamint ebbeni táncházas
kiteljesedési részfolyamata.
A harmadik rész (3) az elsõ
kettõnek egy bõvítetten-sûrített-, összefoglalt és széles ívben tovább-értelmezett új változata, ahol a hangsúly az emberi kiteljesedés táncházas és ehhez hasonló utakon való tovább-kulturalizálódást és ennélfogva a planetáris élet-, kulturális-, ökológiai egyensúly-
oszlop és egységtudatmezõ-teremtés Föld:i-egyetemes kultúrevolúciós felemelkedést
elõsegítõ fontossága és megvalósítási lehetõségei kerülnek újra-integrálódva a könyv/tanulmány téma-tartalmának több-dimenziós
pluri-harmónizálódású
gömbkoherenciás egységegészébe".
Többet a könyvrôl >>VÉLEMÉNYEK A KÖNYVRÔL

...Jelen könyv egy újfajta
(régi?) gondolkodás újfajta
terméke...
Az újfajta kutatási módszerrel, mely nem csak a mit és hogyan?, hanem a miért, honnan, merre és hol? kérdésekre is megpróbálja
megtalálni a választ, a szerzõ Bartók és Kodály, valamint Martin hagyományos folklórkutatási módszereire alapozva, azt beépítve könyvébe, kutatásaiba, tovább lép, és új helyzetbe helyezi az olvasót, aki ezáltal aktív résztvevõjévé válik a kutatás tárgyát képezõ folyamatnak.
Ezt nevezi a szerzõ (többek között) kvantkreatív módszernek.
Egy teljesen egyéni, holisztikus megközelítésben a népzene és néptánc, a néphagyomány új értelmet kapnak: ezen értékekben ott
vannak, ott lappanganak továbbra is rég elfelejtett kozmikus dimenzióink.
Ilyen értelemben a táncházmozgalom, mely ezen értékek összegyûjtését, terjesztését, értékesítését, feldolgozását, tovább-hagyományozását tûzte ki céljául, nagymértékben hozzájárul az ember
újrakozmicizálódási folyamatához, az egyetemes egységtudat kapuinak kulcsát adva a táncházasok kezébe...
A táncházasok elsõsorban a táncházban,
majd falun az adatközlõktõl tanulva, késõbb kiegészítve ismereteiket, tapasztalataikat a forrásanyagtár dokumentumaiból, a
Mentorok hozzájárulásával, egy
megtudatosodási folyamat
aktív résztvevõi, melyben a táncházas az egyetemes egységmezõ
többdimenziós szférái irányába harmonizálódik...
De benne, az ember élet-, kulturális tartalmában (talán a tudatalattiban, vagy felettiben?) megtalálható az egyész emberiség múltja, tapasztalata, mely eldugott emlékeket örökölte, megtanulta, átvette a táncházas, a
falusi "kútfõktõl".
Ilyen értelembena táncoló, éneklõ paraszt "Gazda", vagy a cigánymuzsikus nem csupán
adatközlõ, akitõl fényképszerûen felgyûjtjük az évszázadok során összegyûlt értékeket, kincseket,
hanem az egész emberiség össztapasztalatainak hordozója, mely tapasztalatokat, mely tudást teljesen kinyílva szívjamagába a táncházas gyûjtõ, hiszen olyan kincsesládát rejtmagában ez az euro-erdélyi paraszti kultúra,
melyrõl sehol sem tanítanak a hagyományos iskolákban, egyetemeken...
Ezen átvett tudás révén a táncházas magában is megtalálja, kinyitja és tudatosan tovább fejleszti ezeket a kulturális-mûvészeti holisztikus értékeket.

Mai elidegenedett társadalmunkban,
az évezredek, évszázadok során dekozmicizálódott emberi világunkban, melyben egy anyagias, önzõ egocentrikus értékrend uralkodik, ahol az ember nem tud gátat vetni az erõszaknak,
gyûlöletnek, sovinizmusnak, rasszizmusnak, és háborúzik, egymás életére tör, a természetet rombolja, ebben a világban a szerzõ
egy új hajnal pírjára hívja fel a figyelmünket és arra ösztönöz, hogy magunkat megismerve lépjünk ki tudatunk leszûkült három
dimenziójából és egy magasabb szinten, egy egyetemes, egységes tudatban keressük továbblépési lehetõségeinket, a természettel
való újraharmonizálódásban, egy
"Univerzális Harmóniában/
Szeretetben" továbbkultúralizálódva.
Ennek az egyetemes emberi kiteljesedésnek
egyik alternatíváját kínálja ez a könyv: a Táncházas Utat.
Ugyanakkor egy intézményes formáját, annak eszmei alapkövét is, mely az Egyetemes - Népi -
Kultúra Intézetében (I.T'E.K) és annak Akadémiájában konkretizálódik.
Ez utóbbinak ugyancsak Fodor Béla Adalbert a kezdeményezõje és megalapítója.
Az ITEK Akadémia a Svédországba
való kivándorlása utáni tanulmányainak és további kutatómunkájának egyik
legjelentõsebb eredménye.

A dolgozat tudományos formai és tartalmi, strukturális, logikus koherenciás egységben íródott.
A kitûzött cél, a választott módszer(ek) egy igen eredményes kutatás alapköveit képezik, melynekszintézisét adja ez a könyv. Egyediségét, eredetiségét már a szerzõ által kikísérletezett és alkalmazott újfajta kutatási módszer
is szavatolja.
A magyar népzenekutatás alapköveit szinte egy évszázaddal ezelõtt tette le két nagy kutató egyéniség: Bartók és Kodály. Kutatásaik egy évszázadra elõre meghatározták a népzenetudomány irányát, módszereit, fejlõdését.
Eljött az idõ a továbblépésre,melyet már a kor szelleme is megkövetel.
Ezt tette és teszi továbbra is Fodor
Béla Adalbert, aki, anélkül, hogy megtagadná a hírneves elôdöket, az õk kutatásaikból, módszereikbõl kiindulva, az eredményeiket
felhasználva új módszereket kísérletez ki, alkalmaz, és megmutatja az Utat a 21. század kutatója számára...
Többet
>>>Would You like
to support
F.T.K / C.T.D?
Please send an e-mail

to The Tellusian
Worlduniversity-
center>>


<<To Top of Page>>


@@@l@@Hírek, Aktualítások, Tevékenységek, Ajánlatok

F.T.K: WORLD UNIVERSITY AJÁNLATOK:

• Általános bevezetés a
WorldUniversity vezértanaiba,
- 'worlduniversity-sciences'...
• Világegyetemes Teljességtan
• T_Egyetemességtan/ VilagMindenségtan
• T_Kreatívitásfejlesztés

• Egyetemes-kultúrtudomány, inkl.
TotálEtno-Kulturológia
• Élet- és Kultúrfilozófia
• T_Kultúrökológia
• T_harmonizálódás-, Integraálódás
• Ethnomuzikológia és
Ethnokoreológia
• Zene- és tánckreatívitás
fejleszés

Tanácsadás:
- élet-, kultúrális problémák
megoldása
- teljesemberi tartalékfejlesztés
- holisztikus harmonizálódás
- kozmikus-, egyetemes
szupertudat- és kreatívitásfejlesztés
- egyebek - az egyéni és
csoportos
érdeklôdések függvényeiben

• A fentmegnevezett ajánlatok érvényesek,

kb. helyi kötôdésekkel, valamint történik
'Worldvide'
távoktatási formában.

Érdeklôdés, bôvebb felvilágosítás
és/vagy jelentkezés, valamint szolgáltatás megrendelés
a
Worlduniversitycenternél >>

Nyári kurzosok, táborok
(
Lásd alúl)Worlduniversity-ösztödíj-szerzési
lehetôségek.
• Tanulmányi ösztöndíj - pályázati verseny.
A Worlduniversity 5 tanulmányi pályázatot
hírdet Az Egyetemes Kultúra'2023' téma-címmel.
Pályázati díjak:
• I.díj; ≈ 1300-1500 euro értékû tancsomag,
melynek tartalma:

- ingyenes felvétel és az elôzô megvalósítások felmérése és kiértékelése, valamint egy 1-15/20
pont idôtartamú (ingyenes) tanulmányi lehetôség.
• II.díj; ≈ 1000-1100 euro értékü
tancsomag,
melynek tartalma:
ingyenes felvétel és az elôzô megvalósítások felmérése és kiértékelése,
valamint egy 1-10
pont idôtartamú (ingyenes) tanulmányi lehetôség.
• III.díj; ≈ 850-900 euro értékü
tancsomag,
melynek tartalma:

• ingyenes felvétel, az elôzô megvalósítások
felmérése és
kiértékelése, valamint egy 1-5
pont
idôtartamú (ingyenes) tanulmányi
lehetôség.
• IV.díj; ≈ 600-700 euro értékü
tancsomag,
melynek tartalma:
ingyenes felvétel és az
elôzô
megvalósítások felmérése és kiértékelés.
• V.díj; ≈ 500 euro értékü
tancsomag, melynek tartalma:ingyenes felvétel az Világ Egyetemre.

• Az ITEK-Egyetem 5 (drb 5x500
euro értékû) ingyenes felvételt tartalmazó ösztödíjat ad a
kifejtett
kulturális-, oktatási-, és tudományos
jellegü kiemelkedô tevékenységeik és
eredményeik alapján az
V. Egyetemen tanulni
akaró kandidátusoknak.


• A Zene- és Táncakadémia ösztöndíja.
'Venyige'-ösztödíj.
Az akadémia 7 (hét) teljes és
10 (tíz) részleges tanulmányi ösztöndíjcsomagot ad az 1995
ôszén létrejött Székelyudvarhelyi(Hargita m.,
Erdély) Itek-Akadémia
Zene és Tánc tagozatán elkezdett tanulmányait folytatni akaró
tanulóknak, vagy újabb kandidánsoknak egy
1- 15/20
WorldUniversity pont-szerzési
idôszakra.
• Régi és új venyigések elônybenrészesülnek,
tekintettel a jelentôshozzájárulásukra az
akadémia
létrehozásának, valamint az
ITEK-Egyetemen alkalmazott T_Kreatívitás kifejlesztési folyamatában.
Az ösztöndíjcsomag tartalma:
- teljes ösztöndíj (≈ 1300-
1500 euro értékben): ingyenes felvétel, eredménykiértékelés,
szakirányítás
és ismeretfelmérés/'vizsgáztatás'
- részleges ösztöndíj:ingyenes
felvétel és
kedvezményes vizsgadíj.


Az ösztöndíj igényléseket 2023 december
31-ig lehet beküldeniaz ITEK-Egyetemhez
>>
Bôvebb felvilágosítás érdekében lépjen
kapcsolatba a Worlduniversitycenterrel
>>Praktizálási lehetôség a
Worldunivesityben...
A worlduniversity praktizálási lehetôséget
kinál fel mindazoknak az egyéneknek, akik
egy általános betekintést akarnak szerezni
az F.T.K-Wuni' mind tartalmi,mind formai
világába, és kifejtett tevékenységeikkel
hozzá akarnak járulni mind sajátmaguk, mind
az intézet további fejlesztéséhez.
(F.T.K / UTC / C.T.D >>Worlduniversity-Konferencia
'2023 ôszén Lundban, az F.T.K- Wuni'
vezér-tudományaiban.
A konferencia Mindenki számára
nyitott -
ahol minden új
egyetemes elôrehaladást
szolgáló tanulmány, alkotás, javaslat vagy

véleménynyilvánítás helyet kaphat.


Bôvebb felvilágosítás érdekében lépjen kapcsolatba a
Worlduniversitycenterrel
>>

Tanulmányok és
más írások.

• AZ EGYETEMES
KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS
ÚTJA, EKTU. -
Fodor Béla
Adalbert (ABF)


"E könyvet ajánlom mindenkinek,
de
különösenazoknak, akik az
emberiség földi ittlétének és
fejlôdésének különbözô
idôszakaiban tettek, vagy akartak tenni,
de különösen
a jelenben, itt és most, tudatosan tesznek, vagy szeretnének
tenni földi
világunk egy magasabb
fejlôdésiplatformravaló 
felemelkedésének
az univerzális
evolúciós
'spirál' kreatív szellemében
való plurietno-kulturális- és
ökológiai harmonizálódású
Földi-Egyetemes
Egységtudatmezôben
fûrdô
(Világegyetemi)
Tellusz-Kultúr-
Központ-
és Közösség
megteremtéséért, Itt és Most, Itt a Földön"... (idézet a szerzôtôl).
Többet a könyvrôl
>>

• Új KULTÚREMBER EGY ÚJ KORSZAK HAJALÁN. (ABF).
- Mi lényegében a
'World University'
és
milyen célt szolgának annak vezértanai?
"Mind a "WorldUniversity"
komplexum, mind annak
vezértanai a Tellusz-központúságú világegyetemes-kultúrevolúciós
érdekek
megsegítése céljából
hozódott
létre, mely evolúciós f
olyamatban
vezérfontosságú a
planetáris
kultúrális-, oktatási és tudományos rendszerek ezirányba
való
céltudatos fejlôdése és
kiteljesedése, az újkorszaki új
KultúrEmber
kialakításában és
ezzelegyütt a teljes-planetáris
továbbkultúralizálódási-
civilizálódási irányok/
irányzatokmegválasztása
szempontjából.

Ma a világegyetemi és

ebben
a Tellusz-i evolúciós
folyamatok következtében
eljutottunk egy újabb
planetáris evoluciós-plattformra,
mely
szembetûnô változásokat
hozott,
és fog még hozni már a közeljövôben a teljes-planetáris
élet-, és tovább-
kultúralizálódási folyamatokban.
Ezért
szüksége van az emberiségnek - planétánk legtudatosabb lényének -
tudomást szerezni,megérteni és
felemelt
tudattartalommal
harmónikusan integrálódva
segítenie ezt az evolúciós
folyamatot, mely egyben a
sajátmaga evolúciós folyamata is.
Mindezért az embernek többet
kell teljességében/
összegyetemességében tudnia,
mind önmagáról, mind a szûkebb-
tágabb
értelembe vett világáról -
melyben él, kultúralizálódik és
mindennapi cselekedeteivel
befolyásolja azt és befolyásoltatik
általa -
mintamennyit az emberiség
nagyzöme jelenleg tud,lehetôsége
van tudni, akar
tudni, vagy
amennyit képes tudni és
tudatosítani...

Jelenleg hiányzik a Földön

egy planetárisan-egyetemes
vezérszellemiség, egy vezértan,
mely egyesítve tartalmazza a
Világegyetem, a planétánk jelenlegi evolúciós színtjének megfelelô

potenciális perspektivájú
egyetemes-kultúrevolúciós
szellemiségét, mely holistikusan
harmonizálódik és integrálódik a
jelelegi Föld-i kultúrális-szellemi
hagyományokkal.

Az emberiség nagyrésze még

mindig bele van temetkezve a
földi élet mindannapi apró-cseprô problémáiba, különféle
kifeleirányúlt
anyagi-erzéki
központúságú édekektôl vezérelve
és nagyon kicsinek és
tehetetlennek érzi magát talán
ahhoz hogy élet-,
kultúrális
'szekere-rúdját'
180-fokos szögben megfordíva,necsak síránkozzon
továbbra
is kicsi múlandó-emberi
mivoltán,
sorsán, stb., hanem
ahelyett
felismerve azt , hogy
életének fô célja
és tevékenysége
az egyetemes-
emberi-mivoltában
való
kiteljesedés kell hogy legyen,
s tegyen meg mindent eme cél
megvalósítása érdekében,hogy
ne
érezze tovabbra is jelentéktelen
"
pórszemként" magát a körôlötte
és
vele együttforgó végtelen
világmindenségben, hanem igenis szellemében egyénileg kiteljesedve
merje
egyetemes perpektívákban
befolyásoni az életét, társadalmát,
kultúralizálódását - egy világ-
egyetemesen
kiterjesztett tudattól
vezérelt
hatékonysági mezôvel,
itt és most, a jelenlegi életében...
Többet errôl ITT >>

Más tanulmányok >>Worlduniversitycenter
- tevék
enységek (ang.)>> 

I.T'E.K_Archivum
- a Fodor Béla Adalbert
kb. négy évtízedes
kutató- és
gyûjtô munkája eredményeként

létrejött multikultúrális autentikus népzene- és néptánc gyûjtemény,
melynek megvalósításában - a
sok-sok adatközlôn kívûl
- derekasan vette ki a részét egy
pár más (volt)
Venyige-táncházas
is,
mint pld. Szép Gyula
zenefolklorista, valamint a 80-as
évek
Hargita megyei " Tiszta-
Forrás" rendezvénysorozatban
kulcsszerepet betöltô Boér Károly,
és más
közremûködôVenyige- táncházas.
(A Venyige
>>)

Az ITEK_Archivumtól

megrendelhetôk, vagy annak
virtuális tárolójából
letölthetôk
(lesznek a
közeljövôben) a
következôk:
• Erdélyi, többnyire
Székelyföldi
autentikus
népzene, pld. Csapai
Géza
egyedi muzsikája.
Csapai Géza, Gagy/Goagiu,
Harghita
megye.

Gagyi-, Körispataki
népzene
• VENYIGE-TÁNCHÁZ-MUZSIKA - válogatás a (történelmi)
VENYIGE Együttes TÁNCHÁZ-
Elôadásaiból. A Youtube:on >>
• Erdélyi eredeti néptánc-
film
részletek, valamint

VENYIGE-táncok.

Több információ itt:
- Akademia Etnokultura-
Transylvania, EKTA >>
- WorldUniversityCenter
>>Látogasson el a Lundi (Sv.o.)
Multikultúrális Hagymányok Házába.
A programban: népzene,
néptánc és más néphagyományok
felelevenítése, elôadások,
népmûvészeti kiállítások
és nemutolsó sorban
TÀNCHÀZ.
Hely: Byahuset S. Sandby
WorldUniversityCenter >>ÖSSZ-N É P I
K U L T Ù R B À L
LUND:ban ! >>
Kapcsolatteremtés és
Beiratkozás
('Application Form')
>>
WorldUniversity-
INFO-Center >>

NEMZETKÖZI TÁNCHÁZTÁBOR
ÉS I.T'E.K-AKADÉMIAi KURZUSOK
MAGYARANDRÁSFALVÁN

(Székelyföld, Andrásfalva/Andreeni,
SzentÁbrahám / Avramesti község, Hargita
megye, Románia) 2023 szeptember 29- október 2 között, együttmûködésben Magyar
andrásfalvi
ETNOKULTÚRA alapítvánnyal.

ERDÉLYI NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCOK

FALUSI KÖRNYEZETBEN


• SZÉKELYFÖLDI NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCOK
Elmélti és gyakorlati - különbözô ismeret
és
képességi szintekhez igazított - énekes-
és
hangszeres népzene, valamint
néptáncoktatás,
(csoportos és egyéni
formákban).

ERDÉLYI NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNC-
KREATÍVITÁS tásítva
NÉPÉLET- ÉS KULTÚRFILOZÓFIAI

ISMERETEKKEL
Lehetôség adódik az egyéni és közös

eszmefuttatásokra, az egyéni élet-, kulturális és
ökológiai tudattartalom
felmérésére, valamint az
ITEK-AKADÉMIÁRA való felkészülésre.
• MEDITÁCIÓ...
• ZENE- ÉS TÁNCKREATÍVITÁS-
FEJLESZTÉS (T_KREATÍVÍTÁS)
• FALUSI-TÁNCHÁZ

Általános szakmai irányító és
kurzusvezetô:
Fodor Béla Adalbert
KÖZREMÛKÖDNEK:
• helyi és
környékbéli adatközlôk, valamint
különbözô folklórszakértôk...
• táncházzenekarok

RÉSZVÉTELI ÁRAK:
Nyugatiaknak = 300 euro/személy
Romániaiaknak = 200 euro/sz.
Régi és új Venyigéseknek, ITEK-Akadémiai
tanulóknak
50-70%-os kedvezvény!

ELSZÁLLÁSOLÁS ÉS ÉTKEZÉS A HELYI

FALUSI GAZDÁKNÁL

Megjegyzés.

Az MagyarAndrásfalvi Táncháztábor korlátozott részvételi létszámmal fog müködni.
Foglaljon helyet magának idejében !

Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés
az alábbi
e-mail címeken: C.T.D / F.T.K-Wuni

Infoportal@worlduniversitycenter.net


Forgatós, Improviastiv párosszóló. "Venyige"-tánc.

ETNOKULTURA-TRANSYLVANIA
ALAPÍTVÁNY/AKADÉMIA
>>
(magyar >> english >>)

Tedd meg életed egyik
legfontosabb lépését az
egyéni-egyetemes

kiteljesedésed útján és légy;
tagja, tanulója, vagy
együttmûködô támogatója
az F.T.K-VILÁG-EGYETEMNEK >>


Home | The World University | Educational-, Development System |
Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities &
News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura |
Music & Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE |
ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

© F.T.K / C.T.D: WUTC / Wuni © WorldUniversityCenter.net © 1994/'95-2023 All rights reserved.

FACEBOOK ->>
Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".