<< U T C C_T_W U T C: © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET


Despre Posibilitãtile de Dezvoltare (studi, consultatii si altele) si de Realizare Umanã Integralã în cadrul UTCC_T_WUTC

CENTRUL CULTURAL TELUSIAN UNIVERSAL, CCTU & Centrul Universitar Mondial Telusian pentru Culturã Total*Universalã Aplicatã / The Tellusian World University Center of Applied Total Culture, T_WUTC este un centru de dezvoltare cultural-, educational si stiintific independent care se concentreazã asupra cercetãrii stiintifice si dezvoltarii in cadrul domeniilor: cultura universalã si stiinta cunoasterii, stiinte unite, stiinta si technologia evolutiei si a perfectionãrii omenirii, pentru beneficiul pluricultural, international si global, directionat cãtre procesul totalevolutionistic al omenirii si cãtre cultura si civilizatia totalpãmânteanã.
Centrul Universitar Mondial Telusian pentru Culturã Total*Universalã Aplicatã a fost înfiintatã sã functioneze ca si unitorul sensurilor totalculturale-, educationale si stiintifice ale lumii si prin aceasta sã stimuleze initiativele noi ale domeniilor mentionate pentru progresul evolutional al culturii si civilizatiei pãmântene.

* * *

I. Dezvoltare-, învãtãmînt: sectii, programe, linii, discipline, etc.*
Worlduniversity-Sciences: Stiintele Totalitãtii si al Universalitãtii ca; Tota'logia (Tota'logy - Stiinta Integralã) si Universologia (T_Universology) au ca scop dezvoltarea capacitãtii gîndirii, a conceperii, întelegerii, a interpretãrii, precum si dezvoltarea constiintei si a creativitãtii totalogice, si/sau universologice, precum si aplicarea creativã a acestora în cadrul stiintelor, în viata si cultura omului într-un context totalevolutionistic.
Stiinte interdisciplinare ajutãtoare pentru dezvoltarea totalogicã si t-universologicaã (propunere): învãtãturile cosmice-spirituale, quanthumanism, epistemologia, ecologia/ecosofia, diferite învãtãturi si metode practice de dezvoltare a constiintei, quantcreativitatea aplicatã (în special în musicã si dans), IT-logia unitã, totaletnoculturologia. În afarã de acestea si celelalte stiintele pot contribui, si îsi pot dezvolta dimensiunile lor totalogice.
(Click aici pentru informatii suplimentare despre 'the leading-wisdom-sciences of the WorldUniversityCenter...
>> 1; 2; 3:)

TotalCulturologia (Culturologia Totalã/Integralã): - stiinta culturii integrale/universale în cadrul totalogiei are ca scop dezvoltarea gãndirii, a constiintei si a creativitãtii totalculturologice, precum si aplicarea - teoreticã si practicã - în stiinte, în viata si cultura omului într-un context cultural evolutionistic integral.
• Stiinte interdisciplinare involvate în dezvoltarea totalculturologicã (propunere): total-etno-culturologia, antropologia, epistemologia si ecologia culturalã, filosofia culturii, quanthumanism si metode de dezvoltare a quantcreativitatii culturale.

Total*Etno*Culturologia: - stiintã de sine stãtãtoare în cadrul totalogiei si ramurã a culturologiei integrale cu aplicatii pluri-etno-culturale si etnologice - cu scopul de a ajuta dezvoltarea gãndirii, a constiintei si a creativitãtii total-etno-culturologice, precum si aplicarea - teoreticã si practicã - în stiinte, în viata si cultura omului într-un context total-etno-cultural evolutionistic.
• Stiinte interdisciplinare involvate în dezvoltarea total-etno-culturologicã (propunere): etnologia, antropologia, folkoristica, mitologia, religia. precum si celelalte stiinte interdisciplinare îsirate mai sus în cadrul culturologiei integrale si a totalogiei.
(Click aici pentru informatii suplimentare despre 'the leading-wisdom-sciences of the WorldUniversityCenter...
>> 1; 2; 3:

Quanthumanism: "teoria despre sensul originar a existentei umane" (Sandor/Alexander Markus,1998), în raport cu discipline reînnoite ca: epistemologia, antropologia, ecologia, stiinta spiritualå unitå, cosmologia, discipline care pot ajuta la dezvoltarea conceptiei, gîndirii, constiintei si a creativitãtii quanthumanistice. Ca stiintã holisticã independentã se armonizeazã si se integreazã cu total(ethno)culturologia si cu totalogia.

Stiinta/filosofia Vietii (Vitalogical Sc.): are scopul de a ajuta întelegerea vietii într-un context holistic, integral, pentru îmbunãtãtirea conditiilor totale de viatã a omului si pentru dezvoltarea capacitatãtii lui de a gîndi si actiona cît mai liber si de sine stãtãtor în viatã, si de a se integra în lume...
• În cadrul Stiintei vietii pot fi studiate si integrate toate stiintele interdisciplinare sus amintite, precum si alte stiinte-, teorii sau conceptii traditionale sau contemporane despre viatã.
• Filosofia vietii, ca stiintã multidisciplinarã de sine stãtãtoare în cadrul universitãtii, se integreazã armonios cu quanthumanistica, cu total-etno-culturologia si cu totalogia.

M u z i c ã si D a n s (>> *):
Sectii:
Muzicologie si coreologie;
Dezvoltare holisticã si pedagogie;
Creatie-, creativitate si interpretare.
• Muzicologie- si coreologie aplicatã: cu diferite subiecte/discipline de specialitate.
• Etnomuzicologie och etnocoreologie aplicatã: include diferite discipline de specialitate.
• Linii de folclor muzical (vocal-instrumental) si coreografic (atît individual cãt si în formã de ansamblu).
• Etnomuzicologie si coreologie regionalã: muzica- si dansul din multiculturala Transilvanie.
• Dans-house Science/ 'Stiinta casei-dansului-popular': cu diferite discipline etnomuzicologice- si coreologice aplicate, inclusiv metodicã de predare, si de cercetare si de conducere.
• Dezvoltarea creativitãtii muzicale (vocale, instrumentale) si coreografice pe diferite nivele si în diferite combinatii si specializãri.
• Dezvoltarea quantcreativitãtii muzicale si coreografice în toate domeniile de specialitate. (Necesitã cunostinte quanthumanistice si/sau total[ethno]culturologice.)
• Dezvoltare holisticå aplicatå: studierea, însusirea si aplicarea învåtåturilor si a cunostintelor quant-humanistice si total-etno-culturologice cu focusare pe dezvoltarea resurselor personale, ridicarea nivelului individual de creativitate si de constiintå, în combinatie cu creativitatea muzicalã-coreograficã aplicatã.
• Muzica, Dansul si Sãnãtatea: armonizarea si mentinerea sãnãtãtii holistice printr-o aplicare adecvatã a muzicii si dansului.

Ca discipline: pot fi folosite toate disciplinele de specialitate în domeniul muzici si al dansului, si paralel sau/si împreunã cu acestea stiintele quanthumanistice si total*etno*culturologce susamintite în mãsura interesului, scopului si nivelului de dezvoltare al studentului.

Click aici pentru informatii suplimentare despre Academia de Muzicã si Dans (AMMD) al UTCC_T_WUTC >>

(Click aici pentru informatii suplimentare despre 'the leading-wisdom-sciences' si ofertele al CCTU_T_WorldUniversityCenter... >> 1; 2; 3: )

II. Consultare si îndrumare
- Consultare si coordonare în probleme cultural-ecologice si de viatã, precum si în planificarea unor proiecte viitoare în aceste domenii.
- Îndrumare în activitatea de evaluare si de dezvoltare a continutului calitativ al valoriilor culturale, a resurselor cultural-artistice individuale sau collective într-o conceptie nouå, într-o perspectivã evolutionarã, cultural-holisticã si quant-culturologicå.
- Consultare în domeniul relatiilor dintre culturå, artã si sånåtate pentru sustinerea sånåtåtii holistice în, si prin procesul de creare, de selectionare si de consum al produselor materiale si spirituale.
- Consultåri în vederea ridicårii generale a constiintei culturale individuale si colective, precum si alegerea cåilor de culturalizare evolutionarå a omului, a grupurilor de oameni, a institutiilor, a organizatiilor private si de stat etc.
- Consultare, îndrumare si coordonare privind dezvoltarea si ridicarea nivelului de cunostinte si de constiintå a celor interesati, precum si a nivelului si a continutului cultural-artistic, educational si stiintific al studiilor precedente efectuate la alte scoli superioare în vederea completårii si echivalårii studiilor academice precedente în domeniile quanthumanistice, în special în domeniul culturologiei universale, a quant-culturologiei sau al total-etno-culturologiei aplicate din cadrul universitãtii.
- Consultare si îndrumare privind dezvoltarea si ridicarea nivelului cultural-artistic, educational si stiintific al studiilor precedente efectuate la alte scoli superioare de muzicå si de dans în vederea completårii studiilor si obtinerii unei diplome în cadrul Academiei-Itek'2001' sau W.U.T.E.C.S.

III. Alte oferte cultural-educationale si stiintifice
- Consultatii, îndrumare si coordonare la elaborarea lucrårilor stiintifice la nivelul Universitãtii în special în domeniul total-etno-culturologiei.
- Consultåri si îndrumåri la nivel pre-academic cu scopul de pregåtire si de continuare a studiilor la nivele academice superioare.
- Consultatii în vedera înfiintårii, din initiativå si prin fortele proprii ale celor interesati a unor centre academice (ITEK-, TEKIA & WUTECS) locale în diferite domenii de specializare.
- Acces la arhiva de folclor muzical si coreografic a I.T'E.K & Academia ITEK-'2001' pentru diferite scopuri stiintifice si cultural artistice.
- Stabilirea de schimburi si "punti" culturale-educationalle si de cercetare stiintificã între UTCC_T_WUTC si diferite grupuri, organizatii, institutii
culturale, artistice, educationale si stiintifice.

* * *

(!) Dacã vreti sã cititi mai mult despre structura educationalã si de dezvoltare al UTCC_T_WUTC: ITEK-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. vã propunem sã vizitati si paginile în limba englezã >> 1; 2; 3:Conditii de înscriere-admitere (studenti, membrii, colaboratori). >>


Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © U T C C_T_W U T C: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.